Новини от индустрията

Функционално използване на кондензатори

2022-04-06
Функционално използване накондензатори
1. Познаване на основните характеристики на кондензаторите
Кондензаторът е елемент, който може да съхранява електрическа енергия (съхранен заряд). Структурата му е много проста, съставена основно от два проводника, близки един до друг, със слой от непроводима изолационна среда, поставена между тях. Прост кондензатор може да се образува чрез поставяне на две метални пластини успоредно една на друга, без да се докосват.Кондензаториимат характеристиките на блокиране на постоянен ток и комуникация на променлив ток. Тъй като двете безконтактни успоредни метални пластини, които съставляват кондензатора, са изолирани, постоянният ток не може да премине през кондензатора, докато променливият ток може да премине през кондензатора.
Процес на зареждане: Свържете двата края на кондензатора съответно към положителните и отрицателните магнитни полета на захранването и токът на захранването ще зареди кондензатора. След като кондензаторът се зареди, ще се генерира напрежение. Когато напрежението, заредено от кондензатора, е равно на напрежението на захранването, зареждането ще спре. Във веригата вече не тече ток, което е еквивалентно на отворена верига.
Процес на разреждане: Когато превключвателят във веригата е изключен, в момента, когато захранването е изключено, зарядът на кондензатора ще протича през резистора, а посоката на тока е противоположна на тази на първоначалното зареждане. С протичането на тока напрежението между двете коли постепенно намалява, докато положителните и отрицателните заряди на двата магнита изчезнат напълно. Това явление се нарича "изхвърляне".
Показват се две важни характеристики на кондензатора: (1) предотвратяват преминаването на постоянен ток и позволяват преминаването на променлив ток; (2) импедансът на кондензатора е свързан с честотата на предавания сигнал, колкото по-висока е честотата на сигнала, толкова по-малък е импедансът на кондензатора.
2. Филтриращ ефект на кондензаторите
Зареждането и разреждането накондензаториизисква процес и напрежението не може да се промени рязко. Според тази характеристика кондензаторът може да играе ролята на филтриране или предаване на сигнал във веригата. Функцията на филтъра на кондензаторите се отнася до способността за премахване на импулси и шум, което е много основна и важна функция на кондензаторите.
3. Функция за свързване на кондензатор
Импедансът на кондензатора към променливотоковия сигнал е малък и лесен за преминаване, докато импедансът към DC сигнала е голям, което може да се разглежда като отворена верига. В усилватели, немагнитникондензаторичесто се използват като свързващи устройства за входен и изходен сигнал за променлив ток, тоест за свързване на променливотоковия сигнал от веригата на предишния етап към веригата на следващия етап.
4. Функционално приложение на променливакондензатори
Поради регулируемия капацитет на променливия кондензатор, той се използва главно във вериги, които трябва да регулират капацитета, като вериги за радио настройка, вериги за избор на честота и др.
Dipped Radial Lead Multilayer Ceramic Capacitor